Uutiset

Vammaisen itse­mää­rää­mi­soi­keus paranee uudessa vammais­pal­ve­lu­laissa

Share |
03.10.2018

Tiis­tai­na edus­kun­nal­le an­net­tu uu­si vam­mais­pal­ve­lu­la­ki ko­ros­taa vam­mai­sen hen­ki­lön it­se­mää­rää­mi­soi­keut­ta, kun hän tar­vit­see eri­tyis­pal­ve­lu­ja, kes­kus­tan kan­sa­ne­dus­ta­ja Nii­lo Ke­rä­nen iloit­see.

– Täl­lai­sia ovat esi­mer­kik­si asu­mis- tai kul­je­tus­pal­ve­lut tai hen­ki­lö­koh­tai­sen avus­ta­jan an­ta­ma apu ja tuki. Vam­mai­nen on it­se mu­ka­na jo pal­ve­lu­jen suun­nit­te­lus­sa ja hä­nen mie­li­pi­teen­sä tu­lee sel­vit­tää mah­dol­li­sis­ta kom­mu­ni­kaa­ti­o­vai­keuk­sis­ta huo­li­mat­ta.

Laki tuo vel­voit­ta­vak­si myös vam­mai­sen val­men­nuk­sen. Se tar­koit­taa esi­mer­kik­si it­se­näis­ty­vän nuo­ren vam­mai­sen oh­jaa­mis­ta, tu­kea ja val­men­ta­mis­ta it­se­näi­seen asu­mi­seen, oma­toi­mi­suu­teen ja vam­mais­pal­ve­lu­jen käyt­töön.

– Pi­tem­mäl­lä täh­täyk­sel­lä hyvä val­men­nus pa­ran­taa it­se­näis­tä sel­viy­ty­mis­tä ja pal­ve­lu­jen tar­ve saat­taa jopa vä­hen­tyä, Ke­rä­nen ar­ve­lee tie­dot­tees­saan.

Ke­rä­nen ko­ros­taa myös yk­si­löl­lis­ten tar­pei­den huo­mi­oi­mi­sen mer­ki­tys­tä.

– Vam­mai­sia ei enää ja­e­ta ke­hi­tys- tai mui­hin vam­mai­siin, ei­kä uu­si laki tun­ne myös­kään vai­ke­a­vam­mai­nen-kä­si­tet­tä. Oi­keus eri­tyis­pal­ve­lui­hin ei si­ten rii­pu di­ag­noo­sis­ta tai vam­man laa­dus­ta. Tämä on pa­ran­nus ai­kei­sem­piin la­kei­hin, jot­ka ikään kuin sul­ki­vat vam­mai­set hen­ki­löt eri lo­ke­roi­hin vam­man tai toi­min­ta­ky­vyn puut­teen vuok­si, Ke­rä­nen sa­noo.

03.10.2018Vammaisen itse­mää­rää­mi­soi­keus paranee uudessa vammais­pal­ve­lu­laissa
27.09.2018Keskustalaiset Kelan valtuutetut: Toimeentulotuen myöntämisen ongelmat ratkaistava nopeasti
20.09.2018Budjetti kannustaa työhön ja tupakkalakkoon
18.09.2018Kansanedustaja Keräsen puheenvuoro budjettikeskustelussa
31.08.2018Isänmaa tarvitsee lapsia ja lapsilisiä
27.08.2018Keränen kertoili satuja Tenavatuvalla Taivalkoskella
21.08.2018Keränen vierailee päiväkodissa Taivalkoskella
20.04.2018Keränen ehdolle maakuntavaaleihin
15.09.2017Kesk Keränen pettyi kokoomusministerin vastaukseen
01.09.2017Keränen tyytyväinen saattohoidon kehittämiseen budjettiriihessä osotettuihin varoihin

Siirry arkistoon »