Koillismaalta on päästy Arka­di­an­mä­elle muuten kuin keskustan tai maalaisliiton listoilta vain kerran ? mutta miten käy ensi vuoden vaaleissa?

Share |

Maanantai 10.9.2018 - Niilo Keränen


Puo­lu­eet he­räi­le­vät pik­ku­hil­jaa en­si ke­vään edus­kun­ta­vaa­lei­hin. Kan­sa­ne­dus­ta­ja­eh­dok­kai­ta ni­me­tään. Koil­lis­maal­ta on ai­na ol­lut eh­dok­kai­ta useis­ta puo­lu­eis­ta, mut­ta kyn­nys edus­kun­taan on ol­lut kor­kea. Poik­keuk­se­na Kuu­sa­mo ja alu­een val­ta­puo­lue Maa­lais­liit­to/Kes­kus­ta.

En­nen so­tia Kuu­sa­mos­ta oli 15 vuo­den ajan edus­kun­nas­sa Kaar­lo Hän­ni­nen. Hän­tä ovat sit­ten seu­ran­neet Kal­le Määt­tä, UA Vir­ran­nie­mi ja Nii­lo Ryh­tä. Ryh­tä oli edus­ta­ja­na 19 vuot­ta, kun­nes vuon­na -67 ni­mi­tet­tiin maa­her­rak­si.

Määt­tä pes­tat­tiin maa­her­rak­si so­dan jäl­keen. Koil­lis­maal­la ja laa­jem­min­kin kul­ki vit­si: kun tuli tie­to, et­tä Kal­le Määt­tä Kuu­sa­mos­ta ni­mi­tet­tiin maa­her­rak­si, kuu­sa­mo­lai­set Kal­le Mää­tät va­ra­si­vat bus­sin ja kö­röt­te­li­vät Ou­luun - kaik­ki vii­si­kym­men­tä Kal­le Määt­tää!

Määt­tä ja Vir­ran­nie­mi muu­ten oli­vat edus­ta­ji­na yh­tä ai­kaa. Ihan yh­tä­jak­sois­ta Maa­lais­liit­to/Kes­kus­tan edus­ta­ja­ket­ju ei ole ol­lut. Ryh­dän jäl­keen Kuu­sa­mos­ta oli kak­si eh­do­kas­ta, ei­kä kum­pi­kaan men­nyt läpi. Vä­li­kau­si tuli sit­ten myös Tuo­mo Hän­ni­sen jäl­keen.

En­nen Tuo­moa edus­ta­ji­na te­ki­vät pit­kät urat Mau­no Man­ni­nen ja Pau­li Saa­pun­ki. Myös Han­nes Man­ni­nen teki edus­kun­nas­sa pit­kän uran, mut­ta hän edus­ti Lap­pia.

Po­si­ol­ta ei lie­ne ol­lut mui­ta kan­sa­ne­dus­ta­jia kuin Han­nu Tak­ku­la. Hän oli po­si­o­lai­nen kun hä­net va­lit­tiin en­si ker­ran. Tai­val­kos­kel­ta ei en­nen mi­nua ol­lut va­lit­tu ke­tään, mut­ta Ant­ti Kouk­ka­ri oli 40-lu­vun lo­pul­la vä­hän ai­kaa tai­val­kos­ki­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja. Hä­net va­lit­tiin muis­taak­se­ni li­min­ka­lai­se­na. Kun aloi­tin edus­kun­nas­sa ke­vääl­lä -99, vah­ti­mes­ta­rit ky­syi­vät jot­ta ai­on­ko teh­dä ku­ten Tai­val­kos­ken edel­li­nen edus­ta­ja. Kouk­ka­rin ai­kaan näet edus­kun­ta ko­koon­tui ai­na sil­loin täl­löin pa­rik­si vii­kok­si ja Kouk­ka­ri pyy­si Tai­val­kos­ken kirk­ko­her­rak­si tul­tu­aan va­pau­tus­ta edus­kun­nas­ta han­ka­lien kul­ku­yh­teyk­sien vuok­si.

Kouk­ka­rin jäl­keen edus­kun­taan nou­si Pu­das­jär­vel­tä Ei­no Ry­tin­ki, joka oli ol­lut edus­kun­nas­sa jo sota-ai­ka­na. Pu­das­jär­ven toi­nen pit­kä­ai­kai­nen kan­sa­ne­dus­ta­ja oli Veik­ko Hon­ka­nen 60-lu­vul­la. Kes­kus­ta­lai­sia he­kin, ku­ten myös ou­lu­lai­se­na va­lit­tu Ei­no Siu­ru­ai­nen en­nen maa­her­ra­kaut­taan.

Koil­lis­maal­ta on tie­tääk­se­ni ol­lut yk­si kan­sa­ne­dus­ta­ja Maa­lais­liit­to/Kes­kus­tan ul­ko­puo­lel­ta. Pu­das­jär­vi­nen Ant­ti Iso­mur­su edus­ti SMP:tä 70-lu­vun alus­sa. Tai­val­kos­ke­lais­syn­tyi­nen Tuu­lik­ki Uk­ko­la oli ou­lu­lai­se­na edus­kun­nas­sa kak­si kaut­ta, en­sin li­be­raa­li­na, sit­ten ko­koo­mus­lai­se­na. Mut­ta Koil­lis­maal­ta on ai­na­kin yk­si mel­kein kan­sa­ne­dus­ta­ja juu­ri nyt: Vih­rei­den en­sim­mäi­nen va­ra­e­dus­ta­ja on Mika Flöjt.

Va­sem­mis­to­puo­lu­eis­ta ei ku­kaan ole tääl­tä yl­tä­nyt edus­kun­taan as­ti. To­sin Lii­sa Jaa­kon­saa­ri on suu­re­na Koil­lis­maan ys­tä­vä­nä ol­lut mel­kein oma edus­ta­ja. Lii­sa muu­ten il­moit­ti, et­tei aio enää pyr­kiä EU-par­la­ment­tiin.

Mut­ta mi­ten en­si vuo­den vaa­lit? Ul­la Par­vi­ai­nen on luo­nut eka­kau­del­laan niin hy­vät ver­kos­tot, et­tä mie­luus­ti soi­sin hä­nen jat­ka­van. Ul­la on eh­dol­la en­si vii­kon­vaih­teen Kes­kus­tan jä­sen­vaa­lis­sa, ku­ten myös tai­val­kos­ki­nen Har­ri Kar­ja­lai­nen ja pu­das­jär­vi­set Vesa Riek­ki ja An­ni-In­ke­ri Tör­mä­nen.

En­tä­pä muut puo­lu­eet? Ou­lun vaa­li­pii­ris­sä kan­sa­ne­dus­ta­jaa koh­den puo­lue tar­vit­see noin 10 000 ään­tä. Jos Vih­re­ät pär­jää ja ete­nee reip­paas­ti vii­me vaa­leis­ta, ei se Mika Flöj­tin ti­lan­ne ihan mah­do­ton ole.


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini