Kun sote tulee, vuode­paik­kojen vähentäminen on perusteltua, mutta pitkien etäisyyksien päässä olisi hyvä säilyttää jokunen vuode

Share |

Maanantai 4.6.2018 - Niilo Keränen


Ny­kyis­tä edel­li­nen ta­sa­val­lan hal­li­tus yrit­ti teh­dä sote-uu­dis­tus­ta kun­ta­yh­ty­mä­poh­jal­ta. Se tar­koit­ti sitä, et­tä maa­han oli­si muo­dos­tet­tu iso­ja kun­ta­yh­ty­miä – osa­puil­leen sa­man ver­ran kuin nyt on maa­kun­tia – joi­hin oli­si yh­dis­tet­ty kaik­ki sai­raa­lat, kun­tien so­si­aa­li­toi­mi ja ter­veys­kes­kuk­set. Kun­ta­yh­ty­mien val­tuus­toi­hin oli­si­vat kun­tien val­tuus­tot va­lin­neet edus­ta­jan­sa sa­moin kuin ny­kyi­sin vie­lä va­li­taan sai­raan­hoi­to­pii­rin val­tuus­toon.

Tämä uu­dis­tus kaa­tui kalk­ki­vii­voil­la sil­loin vuo­den 2015 ke­vät­tal­vel­la, juu­ri en­nen vaa­le­ja. Yk­si kaa­tu­mi­sen syy oli­vat pe­rus­tus­lail­li­set on­gel­mat: kun­tien jo­ka­päi­väi­sis­tä so­si­aa­li- ja ter­veys­pal­ve­luis­ta oli­si päät­tä­nyt vä­lil­li­sel­lä de­mok­ra­ti­al­la va­lit­tu kun­ta­yh­ty­mä­val­tuus­to. Pää­tös­val­ta oli­si ol­lut lii­an kau­ka­na kun­ta­yh­ty­män asuk­kais­ta.

Ny­ky­hal­li­tuk­sen vas­taus tä­hän on maa­kun­ta­poh­jai­nen sote. Kaik­ki sai­raa­lat, kun­tien so­si­aa­li­toi­mi ja ter­veys­kes­kuk­set siir­re­tään maa­kun­nil­le. Ai­ka kau­as se pää­tök­sen­te­ko me­nee nyt­kin, mut­ta maa­kun­nan asuk­kaat saa­vat sen­tään vaa­leil­la va­li­ta maa­kun­nan päät­tä­jät, il­man et­tä oman kun­nan val­tuus­to sii­nä vä­lis­sä suh­mu­roi­si.

Maa­kun­ta tu­lee saa­man kaik­ki käyt­tö­ra­han­sa val­ti­ol­ta. Asi­a­kas­mak­su­ja lu­kuun ot­ta­mat­ta. Sep­po Sal­mi­nen kir­joit­ti jo­ku­nen viik­ko sit­ten täl­lä pals­tal­la, kuin­ka asi­a­kas­mak­su kah­dek­san ton­nin hoi­dos­ta oli tois­ta sa­taa eu­roa. Ai­na­kaan tois­tai­sek­si asi­a­kas­mak­su­jen ta­soon ei ole kaa­vail­tu ko­ro­tuk­sia, mut­ta ai­na­han nii­tä tu­lee.

Tä­hän val­ti­on ra­hoi­tuk­seen on tu­los­sa ra­joi­tus. Kun ny­kyi­sin so­si­aa­li- ja ter­veys­me­not kas­va­vat 2,5 pro­sent­tia vuo­des­sa, sote-uu­dis­tus sal­lii vain 0,9 pro­sen­tin kas­vun. Tä­män vuok­si maa­kun­nat suun­ni­tel­mia teh­des­sään pyr­ki­vät sääs­tä­mään me­nois­ta. Esi­mer­kik­si Poh­jois-Poh­jan­maan suun­ni­tel­mis­sa on su­pis­taa Tai­val­kos­ken ja Kuu­sa­mon sai­raa­la­paik­ko­ja reip­paas­ti, Sii­ka­lat­van-Py­hän­nän alu­eel­le ei jää yh­tään vuo­de­o­sas­to­paik­kaa jne.

Osit­tain vuo­de­paik­ko­jen vä­hen­tä­mi­nen on pe­rus­tel­tua, mut­ta pit­kien etäi­syyk­sien pääs­sä oli­si hyvä säi­lyt­tää jo­ku­nen vuo­de. Vaik­ka­pa sai­raa­las­sa teh­dyn leik­kauk­sen jäl­ki­hoi­toon, saat­to­hoi­toon tai vaik­ka sik­si­kin, et­tä yk­sin asu­va pap­pa tai mum­mo voi­daan hei­ko­tuk­sen yl­lät­tä­es­sä ot­taa yön tai pa­rin ajak­si asi­an­tun­te­vaan seu­ran­taan.

Kun tätä so­tea nyt edus­kun­nan va­li­o­kun­nis­sa pui­daan, sa­noin­kin Par­vi­ai­sen Ul­lal­le, et­tä mei­dän pi­täi­si oi­ke­as­taan ol­la sen ver­ran sil­ta­rum­pu­po­lii­tik­ko­ja, et­tä omien kun­ta­lais­tem­me etua aja­tel­len mei­dän pi­täi­si vas­tus­taa koko uu­dis­tus­ta. Va­li­tet­ta­vas­ti vain muu­al­la maas­sa asi­at ei­vät ole yh­tä hy­vin kuin mei­dän kun­nis­sa, ja koko kan­san edus­ta­ji­na mei­dän pi­tää yrit­tää pa­ran­taa muu­al­la­kin asu­vien kan­sa­lais­ten pal­ve­lu­ja.

Va­lin­nan­va­paus on sit­ten oma fars­sin­sa. Hal­li­tus­kump­pa­nim­me ko­koo­mus ha­lu­si va­lin­nan­va­pau­den, ja nyt tun­tuu et­tä yk­si jos toi­nen­kin siel­lä al­kaa li­ve­tä rin­ta­mas­ta.

Toi­saal­ta: mi­kä­pä on li­ve­tes­sä: yk­si­tyis­tä­mis­tä kii­vaas­ti aja­neet ovat jo saa­neet tah­ton­sa läpi. Iso osa kun­tien so­si­aa­li- ja ter­vey­den­huol­los­ta on jo yk­si­tyis­tet­ty, pal­ve­lu­a­su­mi­sen enem­mis­tö on yk­si­tyi­siä, lu­kui­sia alu­e­sai­raa­loi­ta ja yk­si kes­kus­sai­raa­la­kin jo. Jos rin­ta­ma­kar­ku­rei­ta löy­tyy riit­tä­väs­ti ja koko uu­dis­tus kaa­tuu, yk­si­tyis­tä­mi­nen to­den­nä­köi­ses­ti vain kiih­tyy.

Lop­pu­tu­lok­ses­ta voi­daan vain ky­syä: kuka sit­ten enää ajat­te­lee köy­hää? Van­haa mo­ni­sai­ras­ta? Vam­mais­ta? Syr­jäy­ty­nyt­tä? Al­ko­ho­lis­tia?


Kommentoi kirjoitusta


Nimi:*

Kotisivun osoite:

Sähköpostiosoite:

Lähetä tulevat kommentit sähköpostiini